top of page
PRAWO CYWILNE
 • sprawy o zapłatę

 • zwrot nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości

 • ochrona dóbr osobistych

 • reprezentacja w sprawach sądowych wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych

 • sporządzenie, opiniowanie i negocjowanie umów

 • sporządzanie pism procesowych i środków zaskarżenia

 • sprawy wieczystoksięgowe

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym (zasiedzenie, ochrona własności, podział majątku, itp.)

 • prowadzenie postępowania w zakresie ochrony dóbr osobistych

 • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji

 • wszelkie roszczenia konsumenckie (niedozwolone klauzule w umowach, niezgodności towaru z informacjami podanymi w umowie, umowy zawierane na odległość)

bottom of page